เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT5 | 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2564
  1. แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม.pdf