เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1)
  1. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565.pdf
  2. แบบสรุุบผลการจัดหาพัสดุุแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร 1)รอบ มค กพ มีค.pdf