เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง17.3 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุและแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
  1. รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุและแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565.pdf
  2. แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดไตรมาส2.pdf