เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)บันทึกข้ออนุมัตินำข้อมูลการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี ข
  1. บันทึกรายงานผู้บริหารการนำแผนจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่.pdf
2MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการการจัดพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
  1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการการจัดพัสดุประจำปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf