เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT5 | 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบสขร.1)ไตรมาส3 เดือน เมษายน2565-มิถุนายน2565แบบ สขร.1 (เดือน เม.ย.65)
  1. แบบ สขร.1 เดือน เมษายน65.pdf
2MOIT5 | 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบสขร.1)ไตรมาส3 เดือน เมษายน2565-มิถุนายน2565แบบ สขร.1 (เดือน พ.ค.65)
  1. แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม65.pdf
3MOIT5 | 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบสขร.1)ไตรมาส3 เดือน เมษายน2565-มิถุนายน2565แบบ สขร.1 (เดือน มิ.ย.65)
  1. แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน65.pdf