เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 23 มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผูปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกคามทางเพศในการทำงาน3.1 (ไตรมาสที่ 2) คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน การทำางาน
  1. แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิด.pdf