เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 23 มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผูปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกคามทางเพศในการทำงาน1.1 มีบันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขล่วงมะเมิดทางเพศในการทำงาน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)ลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  1. ลงนามประกาศเจตนารมณ์.pdf