เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุุุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจนภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
  1. กิจกรรมแนวทางปฏิบัติการจัดหายา.pdf