เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุุุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน2. มีประกาศเจตจำนงสุุจริตของผู้บริหารสูงสุุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น ตามขข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2
  1. ประกาศเจตจำจนงสุจริตของผู้บริหาร.pdf