เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุุุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผูู้บริหารสงสุดและมีการขขออนุุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
  1. ลงนามประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงผู้บริหารสูงสุด.pdf