เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 19.2 การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงานแบบเผยแพร
  1. แบบเผยแพร่.pdf