เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 19.2 การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"1. มีแนวทางการดำเนินงานของชมรมร STRONGแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
  1. แนวทางการดำเนินงานชมรมSTRONG.pdf