เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 17.2 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 )2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ( 1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565 )รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม2565
  1. รายงานติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสุ่งเสริมคุณธรรม ปี2565(รอบ12เดือน).pdf