เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 16.1 มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651. มีบันทึกข้อความเสนอผููู้บริหารสูงสุุดของหน่วยงาน เพื่อขขขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 25665 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ขของหน่วยงานบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. บันทึกขออนุมัติลงนามในแผนปฏิบัติการการป้องกันปรามปรามทุจริต.pdf