เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3 )2. มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนดคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด
  1. ประกาศแนาวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยา.pdf