ระบบบันทึก ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ 2564)

Uploads 193
USER 3
Likes 161
DEMO 0

เอกสารคู่มือการปฎิบัติงาน

ไม่พบผลลัพธ์

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล [EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน]

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล [EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน]

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ [EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563]

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ [EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ [EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบาลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล]

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรณีใช้เกณฑ์เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563]

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ]

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย]

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส[แนวทางปฏิบัติ EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส[ข้อมูลเชิงสถิติ EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องรัองเรียน

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส[การมีส่วนร่วม EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน[ป้องกันการรับสินบน EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์ของราชการ[ทรัพย์สินของราชการ EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์ของราชการ[ขั้นตอนการยืมทรัพทย์สิน EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาติเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต[เจตจำนงสุจริต EB16 หน่วยงานมีการเผยแพทรเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต[แผนปฏิบัติการและป้องกัน EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ]

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต[ติดตามดำเนินงาน EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปรับปรามการทุจริต ฯ]

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน[วิเคราะห์ความเสี่ยง EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน]

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน[วิเคราะห์ความเสี่ยง EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการและวางระบบฯ]

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน[อบรมให้ความรู้ EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน]

ตัวชี้วัดที่ 9 การสร้างเสริมวัฒธรรมองค์กรณ์[การเสริมสร้างวัฒนธรรม EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต ฯ]

ตัวชี้วัดที่ 9 การสร้างเสริมวัฒธรรมองค์กรณ์[การรวมกลุ่มบุคลากร EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม ชมรม STRONG]

ไม่พบผลลัพธ์

ตัวชี้วัดที่ 9 การสร้างเสริมวัฒธรรมองค์กรณ์[สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานฯ]